Βρείτε ιατρό

CHECK UP ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΑΙΜΙΑΣ

1ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ
2ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)
3ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

τιμή

8€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ

ΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ