Βρείτε ιατρό

Όροι Συμμετοχής στον Διαγωνισμό

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «EUROMEDICA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA», η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων, αριθμός 357-359, Τ.Κ. 15231 (εφεξής η «Διοργανώτρια»), διοργανώνει προωθητική ενέργεια, με αφορμή την ημέρα του άνδρα την 19η Μαΐου 2023, που θα διεξαχθεί μέσω των λογαριασμών που διατηρεί στο Facebook και το Instagram (εφεξής «Σελίδες της Διοργανώτριας») και θα υλοποιηθεί στην Κλινική «EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (Μαρίας Κάλλας 11 & Γραβιάς 2, Θεσσαλονίκη, ΤΚ 54645), σύμφωνα με τους κάτωθι ειδικούς όρους (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

1/ Δικαίωμα συμμετοχής

1.1. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν όλοι οι άνδρες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι να διαθέτουν οι Συμμετέχουσες ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook, οι οποίοι είναι σύμφωνοι με όλους τους όρους χρήσης του Facebook. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δε σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει τον Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

1.3. . Στον Διαγωνισμό δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

2/ Διάρκεια Διαγωνισμού

2.1. Η διάρκεια του Διαγωνισμού είναι από την Κυριακή 17/11/2023 και συγκεκριμένα από την ανάρτηση των σχετικών posts στις Σελίδες της Διοργανώτριας έως και την Κυριακή 26/11/2023 και ώρα Ελλάδος 23:59. Μετά το πέρας της παραπάνω ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, ουδεμία συμμετοχή σε αυτόν θα γίνεται δεκτή, άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε πραγματοποιθείσα.

2.2. Η Διοργανώτρια μπορεί να ακυρώσει, να αναβάλει ή να μεταθέσει την ώρα ή/και τη ημέρα διεξαγωγής του Διαγωνισμού ή/και της κλήρωσης.

3/ Διαδικασία συμμετοχής

3.1. . Προκειμένου να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέλθουν στη Σελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/genikikliniki) , στην οποία θα πρέπει να κάνουν Like. Στη συνέχεια, θα πρέπει να μεταβούν στη σχετική δημοσίευση (εφεξής το «Post») που θα έχει αναρτηθεί για τις ανάγκες διεξαγωγής του Διαγωνισμού στην Σελίδα της Διοργανώτριας και να κάνουν Like στο Post και Mention έναν (1) φίλο τους, που επίσης διαθέτει ενεργό προσωπικό λογαριασμό στο Facebook.

3.2. Το Mention, σύμφωνα με τον παραπάνω όρο 3.1., συνιστά δήλωση συμμετοχής και ενεργοποιεί τη συμμετοχή του ενδιαφερομένου στο Διαγωνισμό και στην κλήρωση, χωρίς οποιαδήποτε χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και ταυτόχρονα συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του Διαγωνισμού. Ο συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποσύρει τη δήλωση συμμετοχής του στον Διαγωνισμό, διαγράφοντας το σχόλιο/mention στο Post, στο οποίο έχει προβεί.

3.3. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει εκ των υστέρων οποιoδήποτε σχόλιο (comment) στο Post, του οποίου το περιεχόμενο είναι κατά την απόλυτη κρίση της προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, αποκλείοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συμμετοχή του εν λόγω Συμμετέχοντος στον Διαγωνισμό.

3.4. Κάθε Συμμετέχων (που εμφανίζεται με το ίδιο Facebook ή Instagram Profile) μπορεί να συμμετάσχει μία και μόνο φορά στον Διαγωνισμό.

4/ Δώρα Διαγωνισμού

4.1. Το δώρο που κληρώνεται στον Διαγωνισμό είναι ένα (1) δωρεάν check up ανδρών (εφεξής το «Δώρο»).

4.2. Το Δώρο μπορεί να υλοποιηθεί αποκλειστικά στην Κλινική «EUROMEDICA ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

4.3. Το Δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα.

5/ Ηλεκτρονική Κλήρωση – Τρόπος Ανάδειξης Νικητριών & Ενημέρωσή τους

5.1. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά από τη Διοργανώτρια, την Τετάρτη 29/11/2023.

5.2. Την ίδια ημέρα της κλήρωσης και της ανάδειξης των νικητών, ήτοι στις 29/12/2023, η Διοργανώτρια θα προβεί στην ανάρτηση νέας δημοσίευσης (post) στη Σελίδα της στο Facebook , στην οποία θα ανακοινώνει τους νικητές. Επιπλέον, οι νικητές θα ενημερωθούν από την Διοργανώτρια και με προσωπικό μήνυμα (inbox στο λογαριασμό τους στο Facebook/Messenger ή στο Instagram).

5.3. Oι νικητές θα πρέπει, μετά την ενημέρωσή τους από τη Διοργανώτρια ότι κέρδισαν κάποιο από τα Δώρα, να γνωστοποιήσουν στη Διοργανώτρια εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη της κλήρωσης, ήτοι έως την Παρασκευή 6/12/2023, ότι έχουν κερδίσει κάποιο Δώρο, είτε καλώντας στο τηλέφωνο 2310895100, καθημερινά από 09:00 – 17:00, είτε στέλνοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@genikikliniki.gr

5.4. Μετά την πάροδο των έξι (7) εργάσιμων ημερών, οι Νικήτριες χάνουν οριστικά το δικαίωμά τους επί του Δώρου, το οποίο η Διοργανώτρια μπορεί να διαθέσει στις επόμενες επιλαχούσες των κληρώσεων.

5.5. Η περίοδος αξιοποίησης των Δώρων λήγει την Κυριακή 31/01/2024.

6/ Προσωπικά Δεδομένα

6.1. Η Διοργανώτρια, υπό την Ιδιότητα του Υπεύθυνου Επεξεργασίας θα επεξεργασθεί προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων (όνομα χρήστη προφίλ) και των νικητών του Διαγωνισμού (όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας ή/ και email κατά περίπτωση), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα τεχνικά κι οργανωτικά μέτρα, με αποκλειστικό σκοπό τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, την ανάδειξη των νικητών και την απόδοση των Δώρων.

6.2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό αποτελεί σαφή εκ μέρους του Συμμετέχοντος συναίνεση για την επεξεργασία από τη Διοργανώτρια των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, όπως ενδεικτικά για τη χρήση του ονόματος προφίλ του στο Facebook ή στο Instagram και τυχόν άλλα μέσα προβολής των υπηρεσιών του Ομίλου Euromedica. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, τα σχετικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα καταστρέφονται/ διαγράφονται άμεσα με ασφαλή και μη ανακτήσιμο τρόπο ενώ τα στοιχεία των νικητών και των επιλαχόντων θα διατηρούνται έως και την 31.01.2024 και κατόπιν θα ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία διαγραφής τους

7/ Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

7/ Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία

7.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, φόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο.

7.2. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των αναρτήσεων των Συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, στις οποίες απαγορεύεται να αναρτούν ή να  δημοσιοποιούν περιεχόμενο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή/και που παραβιάζει δικαιώματα τρίτου.

8/ Λοιποί Όροι

8.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους όρους του Διαγωνισμού, χωρίς να φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

8.2. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την πρόσβαση των Συμμετεχόντων στο διαδίκτυο και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του Facebook, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της διενέργειας του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι οι Σελίδες της ή οι διακομιστές, μέσω των οποίων αυτές τίθενται στη διάθεση του κοινού, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά.

8.3. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με το Διαγωνισμό, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.

8.4. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο Link https://genikikliniki.gr/ καθόλη την διάρκεια του Διαγωνισμού.