Βρείτε ιατρό

Δήλωση Νεογνού
ΠΑΡΟΧΕΣ

Για τη Δήλωση Γέννησης του μωρού σας, χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία προσκομίζετε κατά την εισαγωγή σας στη Γραμματεία Μαιευτικού:

ΠΑΡΟΧΕΣ

1. Φωτοτυπίες των Δελτίων Αστυνομικής Ταυτότητας των 2 γονέων. Αν πρόκειται για αλλοδαπούς γονείς, χρειάζεται η άδεια παραμονής-VISA του ατόμου που κάνει τη δήλωση

2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής πράξης γάμου (όπου θα αναφέρεται το επίθετο που θα πάρει το παιδί) ή Σύμφωνο Συμβίωσης των γονέων για δήλωση γέννησης τέκνου εκτός γάμου. Αν πρόκειται για αλλοδαπούς γονείς, χρειάζεται αντίγραφο μεταφρασμένο στα Ελληνικά, επικυρωμένο (σφραγίδα από δικηγόρο)

3. Σε περίπτωση εξώγαμου τέκνου, πιστοποιητικό γέννησης της μητέρας

4. Το IBAN τραπεζικού λογαριασμού πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, όπου δικαιούχος είναι η μητέρα.

Μετά το πέρας της διαδικασίας και αφού έχετε παραλάβει ΑΜΚΑ με το νεογνό, παρακαλούμε ενημερώστε τη Γραμματεία Μαιευτικού με αποστολή email στο maternity.sec.gc@euromedica.gr με τα στοιχεία του βρέφους και το ΑΜΚΑ.

Μετά τη γέννηση του νεογνού, μπορείτε να απευθυνθείτε στη Γραμματεία Μαιευτικού Δευτέρα-Παρασκευή 7:00-14:30 ή στην Κεντρική Γραμματεία της κλινικής Σαββατοκύριακο/αργίες, υποβάλλοντας το έντυπο για τη ληξιαρχική δήλωση του νεογνού.Ενημερωθείτε για την ψηφιακή δήλωση γέννησης του νεογνού σας, διαβάζοντας τον σχετικό συνοπτικό οδηγό:

ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ – Συνοπτικός Οδηγός

DIGITAL BIRTH REGISTRATION – Brief Guide

Η εμπιστοσύνη των Γυναικολόγων & Μαιευτήρων της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος, αποτελεί τιμή και αναγνώριση για τη Μαιευτική Κλινική μας.