Βρείτε ιατρό

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Ενημέρωση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

  1. Η Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, e-mail, τηλέφωνο) με σκοπό τον προγραμματισμό του ραντεβού σας για την διενέργεια του πακέτου εξετάσεων που επιλέξατε. Νομιμοποιητική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η λήψη μέτρων από πλευράς μας για την εκτέλεση της σύμβασης παροχής ιατρικών υπηρεσιών από την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 β’ του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.  
  2. Εφόσον επιλέξετε να λάβετε τις ιατρικές υπηρεσίες από μονάδα υγείας που λειτουργεί εταιρεία του Ομίλου της Εταιρείας, τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν στην εταιρεία στην οποία θα επιλέξετε να λάβετε τις ιατρικές υπηρεσίες,. Η Εταιρεία δεν θα χορηγήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εντός ή εκτός του ΕΟΧ, ενδέχεται όμως να έχουν πρόσβαση σε αυτά οι συνεργάτες μας που έχουν αναλάβει την τεχνική υποστήριξη της ιστοσελίδας μας και των πληροφοριακών μας συστημάτων και ……………………………………………………………….

3. Η Εταιρεία θα διατηρήσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα ενός (1) μηνός από την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών και στη συνέχεια θα τα διαγράψει.  

4. Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, διόρθωσης, διαγραφής, φορητότητας εναντίωσης (προβολής αντιρρήσεων), περιορισμού της επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Έχετε επίσης δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών δεδομένων σας. Για οποιαδήποτε τυχόν περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, ή την υποβολή παραπόνου, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο : 210 3686600 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@euromedica.gr